Przedawnienie roszczeń

przedawnienie-roszczen

Czym jest przedawnienie roszczeń? Przedawnienie roszczeń to nic innego jak upływ zastrzeżonego przez ustawodawcę terminu dla dochodzenia roszczenia (świadczenia), czego skutkiem jest możliwość uchylenia się od jego zaspokojenia. Bardzo istotne jest, że przedawnieniu ulegają wyłącznie roszczenia majątkowe, ale również nie wszystkie. Istnieją bowiem wyjątki wyłączające przedawnienie określonych roszczeń majątkowych. Dla przykładu są to roszczenie o […]

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

zawieszenie-postepowania

Zawieszenie postępowania – rodzaje Zawieszenie postępowania może być obligatoryjne, fakultatywne lub zależne od woli stron.  Obligatoryjne następuje z mocy prawa lub na mocy postanowienia sądu (z urzędu bądź na wniosek). Zgodnie z art. 173 kpc postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej. Siłą wyższa definiowana jest jako […]

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

postepowanie-nakazowe

Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym jest pewnego rodzaju przywilejem, z którego wierzyciel może skorzystać, jeśli dysponuje odpowiednim materiałem dowodowym. Główne założenie postępowania nakazowego to właśnie wydanie nakazu zapłaty w sprawach, które nie budzą wątpliwości

ZADATEK

zadatek

Zadatkiem określamy zastrzeżenie umowne, które strony umieszczają celem umocnienia stosunku umownego. Zgodnie z nim jedna ze stron umowy wręcza drugiej najczęściej określoną sumę pieniężną, świadczenie to może mieć również postać rzeczową.