RODZAJE MAŁŻEŃSKICH USTROJÓW MAJĄTKOWYCH

Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych

Małżonków od chwili wstąpienia w związek małżeński łączy co do zasady ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza ona, że niemal każdy przedmiot nabyty w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Warto jednak wiedzieć, że wspólność i rozdzielność majątkowa (bardzo często kojarzona z intercyzą) to nie jedyne ustroje […]

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW?

Od czego zależy wysokość alimentów

Świadczenie alimentacyjne polega na dostarczaniu środków utrzymania (a w miarę potrzeby także środków wychowania) na rzecz osoby, która z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie sama się utrzymać. Najczęściej przybiera ono formę comiesięcznych wpłat pieniężnych. Wpłaca się je „do rąk” osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego (w najczęściej spotykanym przypadku, gdy osobą uprawnioną do alimentów jest […]

USTALENIE POCHODZENIA DZIECKA – JAKIE DOWODY?

alex-bodini-XqTktVtXuiU-unsplash 1

Podstawą do ustalenia pochodzenia dziecka jest przepis art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie:

„Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji”.