udzial-organizacji-pozarzadowych-w-postepowaniu-cywilnym

Organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia. Z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie. Przepisy prawa przewidują udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym.

Celem zobrazowania sobie powyższego „tworu” na przykładzie – fundacja Stefana Batorego, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej i Artystycznej MAYDAY., Polska Zielona Sieć, Związek Harcerstwa Polskiego i wiele innych – są organizacjami pozarządowymi.

Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym

Artykuł 8 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywateli, w wypadkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w toczącym się postępowaniu.

Wytaczanie powództw – w jakich sprawach?

Po uzyskaniu pisemnej zgody od osoby fizycznej, organizacja pozarządowa może wytaczać powództwa w poniższych sprawach. Musi jednak działając w jej interesie oraz w zakresie swoich zadań statutowych. Mowa o następujących sprawach:

  1. o alimenty,

  2. ochronę środowiska/konsumentów/praw własności przemysłowej,

  3. lub o ochronę̨ równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli.

Należy podkreślić, że w sprawach o alimenty i ochronę praw konsumenta organizacja społeczna może przystąpić do procesu na każdym jego etapie, a zgoda powoda nie jest warunkiem koniecznym.

 

 

Przeczytaj także: Od czego zależy wysokość alimentów?

A w sprawie gospodarczej?

Ponadto za pisemną zgodą przedsiębiorcy (który jest osobą fizyczną) organizacja pozarządowa może na jego rzecz wytoczyć powództwo. Lub przystąpić do toczącej się sprawy w sporze z innym przedsiębiorcą o roszczenia wynikające z prowadzonej działalności gospodarcze. 

Zapoznaj się z naszą ofertą: Obsługa prawna firm Gdańsk

Uchwały i oświadczenia

Z pewnością istnieje również inna nietypowa możliwości, by zabrać głos w sprawie, w której organizacja pozarządowa wcześniej nie wzięła udziału. Jest nią przedstawienie sądowi istotnego dla sprawy poglądu w formie uchwały lub oświadczenia należycie umocowanych organów tej organizacji pozarządowej.

Przede wszystkim stowarzyszenia, fundacje itp. mogą aktywnie uczestniczyć w postępowaniu i wzmacniać tym samym pozycję strony, w imieniu której występują. W rezultacie czyniąc ją bardziej wiarygodną, a jej interes szczególnie ważnym.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.