ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

erik-witsoe-IXpuRZvhCT0-unsplash

Zawieszenie postępowania może być obligatoryjne, fakultatywne lub zależne od woli stron.  Obligatoryjne następuje z mocy prawa lub na mocy postanowienia sądu (z urzędu bądź na wniosek). Zgodnie z art. 173 kpc postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej. Siłą wyższa definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze […]

O przemocy – za czterema ścianami

sydney-sims-3zgllN5P7Mc-unsplash

W Polsce popularne jest powtarzanie za Panią Dulską, że brudy powinno się prać we własnych czterech ścianach. Przez to nierzadko osoby padające ofiarami przemocy w rodzinie nie szukają pomocy, boją się wykluczenia i ostracyzmu właśnie pod kątem „wywlekania” spraw rodziny na światło dzienne.

UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

christian-lue-P0JL8np1N6k-unsplash

Według definicji ustawowej organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

mojtaba-hoseini-U69WqLoFGD4-unsplash

Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym jest pewnego rodzaju przywilejem, z którego wierzyciel może skorzystać, jeśli dysponuje odpowiednim materiałem dowodowym. Główne założenie postępowania nakazowego to właśnie wydanie nakazu zapłaty w sprawach, które nie budzą wątpliwości