zawieszenie-postepowania

Zawieszenie postępowania – rodzaje

Zawieszenie postępowania może być obligatoryjne, fakultatywne lub zależne od woli stron

Obligatoryjne następuje z mocy prawa lub na mocy postanowienia sądu (z urzędu bądź na wniosek).

Zgodnie z art. 173 kpc postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej.

Siłą wyższa definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym i niezależnym od woli człowieka, którego skutkom nie można zapobiec mimo starań. Według Sądu Najwyższego takie zdarzenia można podzielić na 3 grupy:

  1. klęski żywiołowe (vis naturalis) np. huragan
  2. akty władzy (vis imperii) np. błędny sygnał policjanta kierującego ruchem drogowym
  3. działania zbrojne (vis armata) np. wojny domowe

Przeczytaj również: Właściwość miejscowa sądu w sprawie rodzinnej

Sąd zawiesza postępowanie z urzędu

1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;

2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, chyba że ustanowiono kuratora na podstawie art. 69 § 1 lub art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;

4) jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej i ogłoszono upadłość lub wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe albo ustanowiono zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

5) jeżeli ustanowiono zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub zarządcę tymczasowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego, a postępowanie dotyczy majątku objętego zabezpieczeniem;

6) jeżeli zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję albo zarząd sukcesyjny wygasł, w przypadku gdy postępowanie toczyło się z udziałem zarządcy sukcesyjnego.

Zawieszenie postępowania na wniosek

Zawieszenie na wniosek występuje w dwóch przypadkach wymienionych w art. 176 kpc. Po pierwsze, na wniosek spadkobiercy. Jeżeli powód dochodzi przeciwko niemu wykonania obowiązku należącego do długów spadkowych, a spadkobierca nie złożył jeszcze oświadczenia o przyjęciu spadku. Nadto gdy termin do złożenia takiego oświadczenia jeszcze nie upłynął.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy przy spadku, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: prawo spadkowe Gdańsk

Zawieszenie fakultatywne

Fakultatywne następuje na wniosek (postępowanie ulega zawieszeniu na zgodny wniosek stron) bądź z urzędu.

Sąd na podstawie art. 177 kpc MOŻE zawiesić postępowanie, jeżeli:

1) rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;

2) osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną;

3) rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej;

31) rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

4) ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej;

5) nastąpi niestawiennictwo obu stron na rozprawie. Nadto w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy;

6) na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego. Lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń przez co nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Podczas zawieszenia sąd nie podejmuje żadnych czynności poza tymi, których celem jest podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu. Czynności podejmowane przez strony, a niedotyczące tych przedmiotów, wywołują̨ skutki dopiero z chwilą podjęcia postępowania.

Cele zawieszenia postępowania

  1. zabezpieczenie prawidłowości postępowania,
  2. zapewnienie należytej ochrony interesów stron w postępowaniu procesowym i uczestników w nieprocesowym;
  3. zapewnienie należytej ochrony dla następców prawnych osób wspomnianych powyżej, o ile zachodzą okoliczności umożliwiające tym osobom dochodzenie przysługujących im praw.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment