odpowiedzialnosc-za-dlugi-spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapraszamy do innych naszych wpisów z tego zakresu: UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI A PODATEK OD SPADKU oraz KOSZTY POGRZEBU A SPADEK

Odpowiedzialność przy spłacaniu długów spadkowych

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i wiedział lub mógł się dowiedzieć o istnieniu długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi. Aczkolwiek ponosi ją tylko ponad wartość stanu czynnego spadku. Co ważne tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe.

Nie dotyczy to spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

Odpowiedzialność za długi spadkowe a dział spadku

Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców. Jednakże tylko w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. Wraz ze spadkobiercami solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą także osoby, na których rzecz uczyniono zapisy windykacyjne.

Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Wykaz inwentarza – co to jest?

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, może złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Może to również zrobić zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu . Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem.

Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę.

Co musi się znaleźć z wykazie inwentarza?

W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych. Należy również podać ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. To samo dotyczy długów spadkowych i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

Zdarza się, że już po złożeniu wykazu inwentarza ujawnią się “nowe” przedmioty należące do spadku lub długi spadkowe. Wówczas składający wykaz uzupełnia go.

Zasada spłacania długów spadkowych przy wykazie inwentarza

Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. Nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez innego spadkobiercę.

Spis inwentarz – kto go sporządza i co się w nim zamieszcza?

W spisie inwentarza komornik zamieszcza przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych. Zaznacza wartość każdego z tych przedmiotów oraz długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich.

Komornik z urzędu ustala i zamieszcza w spisie inwentarza przedmioty należące do spadku oraz długi spadkowe.

Wartość przedmiotów należących do spadku komornik ustala według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Z kolei wysokość długów spadkowych – według stanu z chwili otwarcia spadku.

Od chwili sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie ze sporządzonym spisem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej w Gdańsku, zapoznaj się z naszą ofertą: prawo spadkowe Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.