przedawnienie-roszczen

Czym jest?

Przedawnienie roszczeń to nic innego jak upływ zastrzeżonego przez ustawodawcę terminu, czego skutkiem jest możliwości uchylenia się od zaspokojenia roszczenia.

Bardzo istotne jest, że przedawnieniu ulegają wyłącznie roszczenia majątkowe, ale również nie wszystkie. Istnieją bowiem wyjątki wyłączające przedawnienie określonych roszczeń majątkowych. Dla przykładu są to roszczenie o zniesienie współwłasności.

Zgodnie z art. 117 § 2 KC, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Na przykład przez oświadczenie złożone uprawnionemu lub odmowę spełnienia świadczenia po tym jak wierzyciel wezwie do jego spełnienia.

Kto i kiedy może zgłosić zarzut przedawnienia?

W sytuacjach spornych, przed sądem, pozwany może zgłosić zarzut przedawnienia. Warto to zrobić!

Zobowiązany może zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia, ale jeśli zrobi to przed upływem terminu to takie zrzeczenie będzie nieważne.

Co ważne, w bardzo wyjątkowych wypadkach zarzut przedawnienia może być oceniony przez sąd jako sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Czy przedawnione roszczenie wygasa?

Roszczenie przedawnione nie wygasa. Staje się roszczeniem niezupełnym, istnieje, ale nie można go dochodzić i wyegzekwować, jeżeli zobowiązany skorzystał z zarzutu przedawnienia.

Terminy przedawnienia – można je skracać lub wydłużać?

Terminy przedawnienia określone są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata. Wtedy następuje z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Co do zasady, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Aczkolwiek jeżeli wymagalność roszczenia jest zależna od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby podjął tę czynność najszybciej jak to było możliwe. Rozpoczęcie biegu przedawnienia roszczeń o zaniechanie liczymy od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:

58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!

Umów się na poradę w Kancelarii, wideoporadę lub poradę telefoniczną!