sharon-mccutcheon–8a5eJ1-mmQ-unsplash

Wiedzą powszechnie znaną jest to, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie każdy jednak wie, że istnieją świadczenia, które pozostają bez wpływu na zakres alimentacji.


Zgodnie z art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego takimi świadczeniami są:

  1. świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U z 2019r. poz. 1507 ze zm.)

  2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.)

  3. świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  4. świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2006 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz 1851)

  5. świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (teks jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1952)

  6. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz 303 ze zm.)

 

Co na to orzecznictwo?

  1. Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII RC 523/18

„Wobec powyższego zasiłek potocznie zwany „500 plus” oraz zasiłek rodzinny czy też analogiczne świadczenie K. nie może mieć wpływu na wysokość obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka. Zdaniem Sądu zasiłek ten powinien być przeznaczony na poprawę warunków wychowawczych dziecka, na koszty związane z rozwojem jego zainteresowań, na dodatkowe potrzeby dziecka”.

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie o sygn. akt II Ca 171/19

“Usprawiedliwieniem działania powoda nie mogła być okoliczność, że matka małoletnich uzyskała dodatkowe świadczenie wychowawcze z rządowego programu 500+. Z art. 135 § 3 pkt 3 k.r.o. wprost wynika, iż na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają świadczenia wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”.

Oznacza to, że m.in przyznanie świadczenia 500 plus nie jest podstawą do obniżenia alimentów na dziecko.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:

58 354 10 88 lub kom. 784 576 666 oraz 661 105 677 email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!

Umów się na poradę w Kancelarii, wideoporadę lub poradę telefoniczną!