zniesienie-separacji

Czym jest separacja? kiedy zniesienie separacji jest możliwe? Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym artykułem. Jeśli interesuje Cię temat małżeństw i rozwodów, zapraszamy do innych wpisów z tej tematyki m.in. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY SEPARACJĄ A ROZWODEM oraz Rozwód za porozumieniem stron: 3 zalety i wady jak również Rozwód z orzekaniem o winie: 3 wady i 3 zalety

Separacja – czym jest?

Separacja – faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Co ważne, separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. W odróżnieniu od rozwodu separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego. Z kolei separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków.

Zgodne żądanie małżonków

Sąd orzeka o zniesieniu separacji na zgodne żądanie małżonków. Zatem małżonkom przysługuje legitymacja łączna. Dlatego też przesłanka zgodnego żądania powoduje, że może zostać ona cofnięta na każdym etapie postępowania, aż do uprawomocnienia się postanowienia znoszącego separację.

To zgodne żądanie małżonków nie musi zostać zgłoszone jednocześnie. Może to zrobić najpierw jeden małżonek, a drugi może dołączyć później. Dla sądu najważniejsze jest to, aby wola zniesienia separacji została wyrażona świadomie i swobodnie.

W jaki trybie?

Zniesienie separacji następuje w trybie nieprocesowym, w drodze postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy.

Pojednanie małżonków a zniesienie separacji

Kwestia pojednania małżonków nie powoduje ustania separacji, nie stanowi też przesłanki jej zniesienia. Może dochodzić też do sytuacji gdzie małżonkowie pomimo zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego lub zniesienia separacji – powrócą do wspólnego pożycia, lecz nie złożą wniosku o zniesienie separacji.

Daje to możliwość małżonkom do podjęcia pożycia bez konieczności ponownego postępowania sądowego dla przywrócenia skutków prawnych separacji.

Władza rodzicielska przy zniesieniu separacji

Istotnym elementem zniesienia separacji jest rozwiązanie kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków. Orzekając o władzy rodzicielskiej, sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Mamy zatem możliwość:

– pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej małżonkom

– przywrócenie jej

– ograniczenie

– pozbawienie

– lub zawieszenie

W naszym wcześniejszym wpisie przeczytasz o SKUTKI OGRANICZENIA I POZBAWIENIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Co ze wspólnym mieszkaniem? Czy jest możliwa eksmisja małżonka?

Zniesienie separacji jest istotne również dla rozstrzygnięcia w przedmiocie wspólnego mieszkania. Uprawomocnienie się postanowienia o zniesieniu separacji wywołuje skutek umorzenia z urzędu postępowania w kwestii eksmisji jednego z małżonków. Jeżeli jednak jeden z małżonków nadal będzie postępował w sposób naganny – drugi z małżonków może wytoczyć powództwo o eksmisję na zasadach ogólnych.

Co z alimentami?

W kwestii obowiązków alimentacyjnych, w przypadku zniesienia separacji polegają na tym, że ulega przywróceniu ogólna regulacja tych obowiązków (art. 27 k.r.o. ,,oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczynić się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym,,)

Zapoznaj się naszymi wcześniejszymi artykułami: „alimenty na rzecz małżonka kiedy przysługują” oraz „charakter prawny obowiązku alimentacyjnego”

Kwestie dziedziczenia

Zniesienie separacji powoduje również przywrócenie dziedziczenia ustawowego między małżonkami, a także uprawnienie do zachowku po współmałżonku.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą (adwokat Gdańsk sprawy rodzinne) oraz kontaktu

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.