zabezpieczenie-roszczen

Zabezpieczenie roszczeń pełni funkcję pomocniczą w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Jego celem jest tymczasowa ochrona prawna. Ma to zapobiec dalszym posunięciom pozwanego/dłużnika, które mogłyby utrudnić późniejsze zaspokojenie roszczeń powoda. Zabezpieczenie roszczeń można wykorzystać w sprawach rozwodowych lub rodzinnychdo roszczenia majątkowego (np. w sprawie o alimenty) oraz niemajątkowego (np. w sprawie o kontakty z dzieckiem).

Zapraszamy do lektury wpisu: O czym warto pamiętać w sprawie o kontakty z dzieckiem?

Kto może żądać zabezpieczenia roszczeń?

Zgodnie z art. 730 1 §1 k.p.c. zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Należy zauważyć, że użyte w przepisie słowo „uprawdopodobnić” nie jest tożsame z „udowodnić”. Oznacza to, że nie jest konieczne zachowanie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania dowodowego. Nie jest jednak możliwe uprawdopodobnienie faktu bądź zdarzenia poprzez samo twierdzenie strony. Konieczny jest dodatkowy materiał, który pozwoli sądowi zająć stanowisko.

Czym jest "interes prawny"?

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia roszczeń istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi bądź utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia (lub osiągnięcie celu postępowania w sprawie). W takiej sytuacji zasada ekonomiki procesu zostałaby naruszona. Skoro orzeczenie stałoby się niemożliwe do wykonania, przeprowadzone postępowanie byłoby bezużyteczne.

Wybierając sposób zabezpieczenia sąd bierze pod uwagę interesy wszystkich stron oraz uczestników postępowania. Uprawnionemu należy zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążyć bardziej niż to konieczne.

Co do zasady zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.

 Co może być przedmiotem zabezpieczenia roszczeń? 

Przedmiot zabezpieczenia roszczeń jest tożsamy z przedmiotem postępowania rozpoznawczego. Innymi słowy chodzi o roszczenie, za pomocą którego Powód domaga się ustalenia lub ukształtowania określonego stosunku prawnego. Najbardziej poprawnie byłoby stwierdzić, że przedmiotem zabezpieczenia jest roszczenie procesowe rozumiane jako domaganie się udzielenia ochrony prawnej. W celu przełożenia tego na bardziej zrozumiały i mniej zawiły język posłużmy się przykładem.

Bardzo popularnym zabezpieczeniem jest tzw. zabezpieczenie alimentów na okres trwania postępowania sądowego. W praktyce sąd zobowiązuje rodzica bądź współmałżonka, który docelowo wskutek postępowania będzie uiszczał alimenty, do wcześniejszej zapłaty (jednorazowo bądź okresowo) określonej sumy pieniędzy.

 

 

W jaki sposób można się ubiegać o zabezpieczenie roszczeń?

Zabezpieczenie roszczeń jest udzielane na wniosek bądź, jeśli postępowanie może być wszczęte z urzędu – również z urzędu.

Sąd może udzielić zabezpieczenia zarówno w toku postępowania, jak i przed jego wszczęciem.

Sprawdź naszą ofertę: prawnik prawo rodzinne Gdańsk

Warunki, które należy spełnić:

  1. Uprawdopodobnienie roszczenia podlegającego zabezpieczeniu;
  2. Wykazanie interesu prawnego (wyjątek – renty, wynagrodzenia, alimenty – wystarczy uprawdopodobnić);
  3. Spełnienie ogólnych wymagań dla pism procesowych określonych w art. 126 k.p.c.;
  4. Wskazanie sposobu zabezpieczenia.

Złożona przez zobowiązanego suma zabezpieczenia trafia na rachunek depozytowy Ministra Finansów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.