divorce-3311829_640

W niniejszym wpisie dowiesz się o umowne rozdzielności majątkowej małżonków.  Umowna rozdzielność majątkowa jest uregulowana w art. 51 k.r.o.  Zapraszamy również do naszych pozostałych wpisów z zakresu rozwodów:  INTERCYZA W TRAKCIE MAŁŻEŃSTWA oraz ROZWÓD A WSPÓLNE ZAMIESZKIWANIE

Wyróżniamy dwa rodzaje umownej rozdzielności majątkowej

– pełną rozdzielność majątkową

oraz

– rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Czym charakteryzuje się pełna rozdzielność majątkowa?

– istnienie dwóch osobnych majątków każdego z małżonków oraz

– każdy z małżonków samodzielnie bez udziału drugiego małżonka rozporządza swoim majątkiem

W przypadku istnienia pełnej rozdzielności majątkowej w małżeństwie powstają dwa osobiste majątki małżonków. Gdy umowa została zawarta przed zawarciem małżeństwa, majątek wspólny w ogóle nie powstaje. Jeśli natomiast rozdzielność majątkową wprowadzono w czasie trwania małżeństwa, będzie potrzebne dokonanie podziału istniejącego majątku wspólnego małżonków.

Oczywiście umowna rozdzielność majątkowa małżonków jest skuteczna z chwilą jej zawarcia lub w terminie ustalonym w umowie.

Jednakże umowa taka nie zwalnia małżonków z odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.

Innymi słowy, dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości po zawarciu umowy majątkowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii: adwokat rodzinny Gdańsk

Do dorobku małżonków dolicza się wartość:

– darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, bez darowizn na rzecz zstępnych małżonków

– usług świadczonych na rzecz drugiego z małżonka

– nakładów i wydatków jednego małżonka z majątku drugiego małżonka

Czego nie wliczamy?

– przedmiotów nabytych przed zawarciem umowy majątkowej

– przedmiotów nabytych przez dziedziczenie, zapis, darowiznę

– praw niezbywalnych, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie

– przedmiotów uzyskanych z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

– wierzytelności za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków

– praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej

 

Wyrównanie dorobków, co to właściwie oznacza?

Otóż wraz z ustaniem rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, w sytuacji gdy dorobek jednego małżonka jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, wyrównanie dorobków polega na zapłacie lub przeniesieniu prawa. Wyrównanie dorobków może nastąpić albo w drodze umowy albo w drodze procesu.

Kiedy natomiast ustaje rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

– na skutek ustania małżeństwa

– wraz z zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej

– w razie ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd

– w razie powstania rozdzielności majątkowej z mocy prawa

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.