tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy

Wiele osób zapewne zetknęło się bezpośrednio lub pośrednio z postępowaniem egzekucyjnym. Dlatego właśnie w tym wpisie wyjaśnimy co różni tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy, czy są wobec siebie tożsame i co daje podstawę wierzycielowi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jest to istotne do Sprawy gospodarcze Gdańsk. Jako Kancelaria Prawna zdajemy sobie sprawę, że każde pismo z instytucji państwowych lub z sądu są bardzo stresujące, często zawiłe i niezrozumiałe.

Postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego.

Bezsprzecznie, podstawą wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy. To czym jest tytuł egzekucyjny? Co różni tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny?

Tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy, z którego wynika kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem oraz określa wysokość roszczenia (zadłużenia).

Tytułem egzekucyjnym są najczęściej, zgodnie z art. 777 k.p.c.:

  • Prawomocne bądź podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu;

  • Prawomocne bądź podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia referendarza sądowego;

  • Ugody zawarte przed mediatorem;

  • Akty notarialne;

  • Inne ugody, akty i orzeczenia, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji.

Dodatkowe elementy tytułu egzekucyjnego to:

  • Termin spełnienia świadczenia (np. wyrok, w którym sąd rozłożył na raty spłatę zadłużenia);

  • Warunek, który uzależnia spełnienie świadczenia (np. wyrok, w którym obowiązek wypłaty pracownikowi wynagrodzenia jest uzależniony od podjęcia przez niego pracy);

  • Termin, do którego wierzyciel może wystąpić o przyznanie klauzuli wykonalności;

  • Ograniczenie odpowiedzialności dotyczącej dłużnika (np. określenie w wyroku, że spadkobiercy dłużnika ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do określonej wysokości).

 

 

A czym jest tytuł wykonawczy?

Tytuł wykonawczy zgodnie z art. 776 k.p.c. to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności i jak wspomniano wyżej jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Klauzula wykonalności jest aktem sądowym zawierającym stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia do egzekucji oraz oznaczającym w razie potrzeby jej zakres.

Wierzyciel dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności może udać się do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Niewątpliwie tytuł wykonawczy może obejmować całość zadłużenia bądź tylko części roszczeń objętych tytułem. Reasumując, różnice między tytułem egzekucyjnym a tytułem wykonawczy są istotne.

WAŻNE! Dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania, których istnienie potwierdzono w tytule wykonawczym. Należy pamiętać, że nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Wierzyciel, aby mógł zaspokoić świadczenie z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka musi uzyskać tytuł wykonawczy na małżonka dłużnika.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment