testament-u-adwokata

W polskim prawie spadkowym istnieje kilka rodzajów testamentów, które dzielimy na testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Testamenty zwykłe można sporządzić w dowolnym czasie i przez każdą osobę, która posiada zdolność do czynności prawnych. Czym jest testament allograficzny i czy można go sporządzić u adwokata lub radcy prawnego?

Do testamentów zwykłych zalicza się:

  •  testament notarialny sporządza się w formie aktu notarialnego, jest chyba najpopularniejszą formę dokumentu, w którym spadkodawca rozporządza majątkiem na wypadek swojej śmierci;
  • holograficzny, czyli inaczej testament własnoręczny oraz
  • allograficzny.

O testamentach szczególnych pisaliśmy tu: Rodzaje testamentów i ich ważność

Czym jest testament allograficzny? Czy adwokat może być świadkiem tego testamentu?

Testament ten sporządzić należy ustnie w formie oświadczenia ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy, starosty czy kierownika urzędu stanu cywilnego. A więc w rzeczywistości poza testatorem obecne muszą być minimum trzy osoby. Przy czym jedna z tych osób musi pełnić którąś z wyżej wskazanych funkcji. Jak widać, nie ma możliwości, by ten rodzaj testamentu sporządzić u adwokata. Niemniej jednak adwokat z naszej kancelarii w Gdańsku pomoże przygotować treść testamentu.  Z adwokatem z kancelarii adwokackiej warto również omówić założenia testamentu, tak by w pełni odzwierciedlał wolę testatora. Warto również skonsultować z adwokatem problematykę ewentualnego zachowku, który może się pojawić w przyszłości.

Jakie obowiązki mają świadkowie testamentu?

Osoba urzędowa ma obowiązek przyjęcia oświadczenia woli o testamencie oraz obowiązek sporządzenia protokołu z tej czynności. Świadkowie nie mogą być głusi, niepiśmienni bądź głuchoniemi, muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych, władać językiem, w którym sporządzany jest testament. Świadkiem nie może zostać także osoba, która w przeszłości została skazana prawomocnym wyrokiem za składanie fałszywych zeznań. Jeśli interesujesz się sporządzeniem testamentu w Gdańsku skontaktuj się z wykwalifikowaną kancelarią.

Kto nie może być świadkiem tego testamentu?

Niedopuszczalne jest, aby świadkami byli małżonek spadkodawcy, jego krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia. Zakaz ten obejmuje również wszystkie inne osoby, dla których testament przewidywał będzie jakąkolwiek korzyść (np. spadkobiercy). Dodatkowo funkcji świadka nie może pełnić osoba przyjmująca oświadczenie woli testatora. Nie ma jednak przeszkód, żeby świadkiem była osoba sporządzająca protokół.

Przeczytaj: Pokrewieństwo – co to jest i jakie wywiera skutki prawne?

Kto spisuje protokół?

Zgodnie z art. 951 par. 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Tak spisany powinien zostać opatrzony datą, podpisami spadkodawcy, osoby wobec której wola została oświadczona, oraz wszystkich świadków.

Co istotne, może zdarzyć się, że spadkodawca nie może go podpisać. Wówczas należy to zaznaczyć w jego treści ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Poprawnie  sporządzony bez braków formalnych testament allograficzny nabiera mocy dokumentu urzędowego, a w konsekwencji jest on wiążący w świetle prawa. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że może zostać podważony. Dlatego wcześniejsza konsultacja z naszą kancelarią adwokacką pomoże dopilnować ważności takiego testamentu.

Należy pamiętać, że osoby nieme lub głuche nie mogą sporządzić testamentu allograficznego.

Czy nieważny testament allograficzny można jakoś “uratować”?

Jeśli któryś z wyżej wskazanych wymogów formalnych (np. brak podpisów albo tylko jeden świadek) nie zostanie spełniony, testament allograficzny zostanie uznany za nieważny. O unieważnieniu testamentu pisaliśmy tutaj: Jak unieważnić testament?

Można wówczas sporządzić nowy testament lub dokonać konwersji nieważnego testamentu allograficznego. W takiej sytuacji jest on ważny, ale wywołujący skutki prawne testamentu sporządzonego ustnie. Testament ustny na wypadek śmierci z kolei może zostać sporządzony u adwokata bądź radcy prawnego, który będzie jednym z wymaganych świadków. Każdy testament warto wcześniej skonsultować w kancelarii prawnej.

Sprawdź naszą ofertę: Testament Gdynia

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.