sprawowanie-pieczy-nad-dzieckiem

Jak wynika z art. 95 § 1 k.r.o., władza rodzicielska obejmuje pieczę nad osobą dziecka, nad jego majątkiem, a także wychowanie z poszanowaniem jego godności i praw. Z poniższego artykułu dowiesz się czym jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem. Zapraszamy również do pozostałych naszych wpisów z zakresu prawa rodzinnego: KURATOR A ZARZĄD NAD MAJĄTKIEM DZIECKA oraz Skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej

Piecza nad dzieckiem obejmuje w szczególności:

– wychowanie dziecka,

– kierowanie dzieckiem,

– zapewnienie odpowiednich warunków bytowych dziecku,

– troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

Piecza nad dzieckiem jest sprawowana przez rodziców na zasadzie wyłączności.

Oznacza ona, że nikt oprócz rodziców nie może w tej kwestii wyręczyć rodziców.

Rodzice tak naprawdę decydują o wszystkim co dotyczy dziecka, np. o wychowaniu świeckim, religijnym, kształtowaniu zasad etyki, pracowitości, sumienności. Na rodzicach spoczywa też ochrona dziecka przed negatywnymi wpływami środowiska, np. przed narkomanią, pedofilią, alkoholizmem itp.

Obowiązkiem rodziców jest też zapewnienie dziecku odpowiednich warunków bytowych. Ale również zapewnienie odpowiednich starań dotyczących zdrowia zarówno tego psychicznego jak i fizycznego.

 

Ustawodawca podkreślił w art. 95 § 1 k.r.o., że władza rodzicielska powinna być wykonywana z poszanowanie godności i praw dziecka.

Natomiast w § 2 k.r.o obowiązek posłuszeństwa dzieci rodzicom został poszerzony o obowiązek wysłuchania opinii i zaleceń rodziców wyrażanych dla dobra dziecka. Jest to ważne w sprawach w których może ono samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli.

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Może również samodzielnie rozporządzać swoim zarobkiem.

Oczywiście w większości przypadków władza rodzicielska jest sprawowana w sposób prawidłowy. Jednak nie zawsze tak jest.

Zgodnie z art. 570 k.p.c. sąd opiekuńczy może wszcząć postępowanie z urzędu.

Ustawodawca nałożył na każdego, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązek zawiadomienia o nim sądu opiekuńczego.

Gdy mamy do czynienia z naruszeniem obowiązków wynikających z władzy rodzicielskim może to prowadzić do odpowiedzialności karnej rodziców. Odpowiedzialności takiej podlega każdy kto znęca się psychicznie lub fizycznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie ustalenia rodzicielstwa, skontaktuj się z naszym prawnikiem od prawa rodzinnego w Gdańsku. 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.