sergey-zolkin-_UeY8aTI6d0-unsplash

Z początkiem 2020 cały Świat zmroziła informacja dotycząca nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Minęły już dwa lata od tamtej chwili, a my wciąż nie zdążyliśmy do końca odmrozić naszej rzeczywistości.

Również system prawny w Polsce został odwrócony do góry nogami ze względu na rosnące liczby osób zakażonych i coraz to surowsze obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

 

Sądownictwo a zmiany wywołane epidemią

Konieczne było dostosowanie przepisów dotyczących procedur sądowych w taki sposób, żeby istniała możliwość uczestniczenia w rozprawie również w formie zdalnej z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu. To szczególnie istotne, ponieważ wydawać by się mogło, że w obecnym świecie, kiedy technologia pozwala nam na takie rozwiązania, to właśnie w przepisach procesowych leżał problem.

Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że przepisy nie nadążały za rozwojem technologicznym i zostawały daleko w tyle, nie wykorzystując tym samym wszelkich możliwości, jakie daje nam obecnie szeroko pojęta nauka.

 

Zmiana w przepisach i przesłanki przeprowadzenia zdalnej rozprawy

Właśnie z tego względu do Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o wdzięcznej nazwie: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. poz. 1842) został dodany art. 15zzs1 , który stanowi, że w okresie pandemii oraz w ciągu roku od jej zakończenia w sprawach rozpoznawanych według przepisów kodeksu postępowania cywilnego:

  1. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się na posiedzeniu zdalnym, przy czym osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu;

  2. od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących;

  3. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne;

  4. w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

 

Kto i jak może zawnioskować o przeprowadzenie rozprawy w formie zdalnej?

Warto jednak pamiętać, że obecnie wiele rozpraw odbywa się w formie stacjonarnej. Nie ma jednak przeszkody dla złożenia odpowiedniego wniosku do Sądu.

Osoba zainteresowana zdalnym udziałem w rozprawie sama może wnioskować o przeprowadzenie rozprawy w trybie wideokonferencji. Wówczas musi podać Sądowi swój adres e-mail, na który zostaną przesłane dane dotyczące wideokonferencji. Należy również podać swój numer telefonu, którym będziemy dysponować w czasie wideokonferencji. Po co? W celu ewentualnego nawiązania połączenia telefonicznego w sytuacji problemów technicznych z połączeniem internetowym.

Sąd zobowiąże nas do przedłożenia ww. danych niezależnie od tego czy sami wnioskujemy o formę zdalną, czy to Sąd nam ją narzuca.

 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:

58 354 10 88 lub kom. 784 576 666 oraz 661 105 677 email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!

Umów się na poradę w Kancelarii, wideoporadę lub poradę telefoniczną!