shaking-hands-3205463_1920

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE – JAKI JEST JEGO CEL I PRZEBIEG?

Dzięki wprowadzeniu w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne, powstała dla przedsiębiorców możliwość skutecznej walki (nasza Kancelaria Prawna oferuje obsługę prawą firm w Gdańsku)  o utrzymanie firmy, która wpadła w przejściowe problemy finansowe.

Zamiast ogłaszać upadłość i likwidować firmę, można skorzystać z jednej spośród kilku dostępnych opcji dokonania restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Jeśli proces restrukturyzacji zostanie przeprowadzony prawidłowo i na odpowiednim etapie niewypłacalności, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż nie będzie konieczności likwidowania zakładu pracy.

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne celem tego postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

 

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych

 1. POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU – zawarcie układu następuje na zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli oraz poprzez zabezpieczenie majątku dłużnika za pomocą zawieszenia egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić jego zawarcie. Ten rodzaj postępowania charakteryzuje się wysokim stopniem odformalizowania, ponieważ to dłużnik we własnym zakresie wybiera nadzorcę układu.

Postępowanie to jest zalecane dla dłużników regulujących na bieżąco swoje zobowiązania, ale mających uzasadnioną wiedzę, że w bliższym czasie zetkną się z problemami finansowymi. Postępowanie o zatwierdzenie układu będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy suma wierzytelności spornych do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. ogólnej sumy wierzytelności.

 1. PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – jest to szczególny tryb restrukturyzacji. Może być prowadzone (tak jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu), jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik nie ma prawa samodzielnego wyboru nadzorcy układu i zbierania głosów od wierzycieli. W tym postępowaniu to sąd wyznacza niezależnego nadzorcę sądowego, który kontroluje czynności dłużnika oraz sporządza plan restrukturyzacyjny.

 1. POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – jest skierowane do dłużników, którzy nie spełniają kryteriów pozwalających na wdrożenie postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego. W praktyce będzie to miało miejsce, w przypadku gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekroczy 15 proc. ogólnej sumy takich wierzytelności.

W tym rodzaju postępowania wierzyciel może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności, jak również taki sprzeciw mogą złożyć uczestnicy postępowania co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

 1. POSTĘPOWANIE SANACYJNE – umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

 

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Przebieg procesu restrukturyzacyjnego różni się w zależności od przyjętego trybu postępowania.

W  postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik najpierw zawiera umowę z wybranym przez siebie nadzorcą sądowym, po czym z jego pomocą sporządza propozycje układowe. Zebranie głosów wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem pozostaje w gestii dłużnika. W przypadku przyjęcia układu w wyniku głosowania zostaje on potwierdzony przez nadzorcę, po czym sąd rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie układu.

 

Postępowanie kończy się w chwili wydania przez sąd postanowienia o:

 • umorzeniu postępowania,

 • odrzuceniu wniosku o zatwierdzenie układu,

 • odmowie zatwierdzenia układu,

 • uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Przyspieszone postępowanie układowe zakłada maksymalne skrócenie procesu restrukturyzacji. Po otwarciu postępowania nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności, a następnie na jego podstawie wypracowuje układ z wierzycielami – głosują oni nad nim podczas zgromadzenia wierzycieli.

 

Postępowanie to kończy się także postanowieniem sądu, ale możliwe są tylko dwa rezultaty:

 • zatwierdzenie układu,

 • umorzenie postępowania.

Postępowanie układowe może zostać wszczęte tylko wtedy, gdy dłużnik uprawdopodobni swoją zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego, jak również zobowiązań powstałych już po jego otwarciu. Zawarcie układu w tym trybie jest możliwe po przygotowaniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

 

W przypadku postępowania sanacyjnego dłużnik również ma obowiązek uprawdopodobnienia przed sądem zdolności do zaspokajania kosztów prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Istotną różnicą jest fakt utraty przez dłużnika zarządu nad swym majątkiem z chwilą otwarcia postępowania sanacyjnego.

 

Postępowanie w tym trybie kończy się uprawomocnieniem postanowienia sądu o:

 • zatwierdzeniu układu,

 • odmowie zatwierdzenia układu,

 • umorzeniu postępowania.

 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.