POROZUMIENIE RODZICIELSKIE

Czym jest porozumienie rodzicielskie w trakcie sprawy rozwodowej?

Porozumienie rodzicielskie to pisemne porozumienie małżonków (rodziców) odnośnie ich wspólnych ustaleń dot. małoletnich dzieci. Małżonkowie podpisują porozumienie w przypadku sprawy rozwodowej, jeśli chcą polubownie i zgodnie ustalić najważniejsze kwestie dotyczące ich dziecka. Takie porozumienie czasem jest nazywane planem rodzicielskim, czy też planem wychowawczym.

Co ono zawiera?

Nie ma przepisów, które narzucałyby małżonkom, co dokładnie ma a czego nie może zawierać takie porozumienie. Małżonkowie mogą sami decydować, co chcieliby uzgodnić między sobą. Po co? By rozwodzie żadna kwestia związana z dzieckiem nie była „ogniskiem zapalnym” między nimi i powodem do kłótni.

Pamiętasz, moje wcześniejsze wpisy: Rozwód za porozumieniem stron – 3 zalety i wady? Wskazywałam tam, że dzieci nawet nieświadomie są czynnymi uczestnikami samego rozwodu rodziców. Warto porozumienie sporządzić dosyć szczegółowo, by uniknąć dalszych nieporozumień dot. opieki nad dzieckiem. Jeśli potrzebujesz pomocy, adwokat od rozwodów w Gdańsku rozwieje twoje wszelkie wątpliwości. 

W porozumieniu w rozwodzie rodzice mogą również ustalić kwestie dotyczące np. leczenia dziecka, dalszego jego kształcenia, możliwości sprawowania opieki etc.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Nadto orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

  • W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.
  • Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem

 

 

KIEDY WARTO GO PODPISAĆ W ROZWODZIE?

Najprościej odpowiedzieć – zawsze, czyli w każdej formie rozwodu: czy to rozwodu za porozumieniem stron czy rozwodu z orzekaniem o winie.

Na podpisanie porozumienia rodzicielskiego częściej decydują się małżonkowie rozwodzący się za porozumieniem stron. To jednak nie przesądza, że nie znajdą się pary w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie, które podpiszą takie porozumienie ze względu na dobro dzieci.

W kwestiach w których małżonkowie w trakcie rozwodu nie będą zgodni się porozumieć, Sąd orzekający o rozwodzie będzie musiał orzec o tych sprawach w wyroku i podjąć w tym zakresie własną decyzję.

JAKIE ELEMENTY WARTO ZAWRZEĆ W POROZUMIENIU RODZICIELSKIM?

Najlepiej byłoby umieścić w nim wszelkie kwestie dotyczące dziecka i dalszego wspólnego wychowania dziecka, czyli:

  • określenie władzy rodzicielskiej każdego z rodziców (możemy np. określić, że po rozwodzie każdy z rodziców zachowuje pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem)
  • ustalenie i dokładne określenie kontaktów z dzieckiem (tych częstych oraz tych wakacyjno-świątecznych)
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • wskazanie wysokości alimentów na dziecko (wyliczenie kosztów utrzymania dziecka oraz zakresu partycypowania w tych kosztach rodziców)
  • kwestia sprawowania np. opieki naprzemiennej
  • ustalenia dotyczące ew. leczenia dziecka, kształcenia
  • dodatkowe ustalenia np. opieka nad dzieckiem przez osoby trzecie, obopólne zgody na wyrobienie paszportu dziecka etc

Co jeszcze?

Warto dopisać, że rodzice zobowiązują się sami nie podważać autorytetu i dobrego imienia drugiego rodzica oraz nie pozwalać osobom trzecim by to robiły w obecności dziecka.

Można również ująć w porozumieniu, że rodzice zobowiązują się do rozwiązywania problemów wynikających z przyjętych w zawartym porozumieniu ustaleń na drodze dyskusji z poszanowaniem równości praw obu stron.

 

 

CZY BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ PÓŹNIEJSZEJ ZMIANY ZAWARTEGO POROZUMIENIA?

Zawsze jest możliwość zmiany zawartego porozumienia. Gdy małżonkowie będą zgodni co do ewentualnych zmian, będą mogli to zrobić również w formie pisemnej. Również po rozwodzie mogą skierować sprawę do Sądu celem zmiany porozumienia, jeśli nie będą mogli się dalej porozumieć polubownie.

CZY SĄD MUSI ZAWSZE ZGODZIĆ SIĘ NA TREŚĆ POROZUMIENIA RODZICIELSKIEGO?

Gdy pozostają one zgodne z dobrem dziecka i istnieje szansa, że rodzice będą działać zgodnie dla dobra dziecka, Sąd zgodzi się na ustalenia małżonków.

PO CO ZAWIERAĆ POROZUMIENIE RODZICIELSKIE W ROZWODZIE?

Wszystko co ustalicie polubownie ograniczy ingerowanie przez Sąd w Wasze dalsze życie i kwestie związane z Waszym dzieckiem. Dokonane zgodnie ustalenia zmniejszą ilość spraw, o które możecie się w przyszłości zacząć niepotrzebnie kłócić.

Umożliwi szybsze zakończenie sprawy rozwodowej z uwagi na ograniczenie postępowania dowodowego.

Wobec ograniczenia postępowania dowodowego całe postępowanie rozwodowe będzie tańsze.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment