niezbedne-koszty-procesu

Niezbędne koszty procesu

Niezbędne koszty procesu prowadzonego przez stronę osobiście to: poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz zwrot wartości zarobku. O jaki zarobek chodzi? o ten utracony wskutek stawiennictwa w sądzie.

Jaka kwota?

Co istotne suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Nadto również koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony zaliczamy do kosztów procesu.

Co z wynagrodzeniem adwokata?

W przypadku strony reprezentowanej przez adwokata jako niezbędne koszty procesowe rozumiemy wynagrodzenie tego adwokata i jego wydatki na tę sprawę.

Wynagrodzenie radcy prawnego

Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię generalną RP zwraca się koszty zgodnie z przepisami o wynagrodzeniu adwokata.

Co z kosztami mediacji?

Mediację można zaliczać do niezbędnych kosztów procesu, o ile jej przeprowadzenie poprzedzone zostało skierowaniem przez sąd.

Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia mediacji, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji. Dzieje się tak, jeśli mediacja nie została zakończona ugodą lub zawarta ugoda nie została zatwierdzona przez sąd. Koszty takiej mediacji zalicza się do kosztów procesu w wysokości nieprzekraczającej wysokości 1/4 opłaty od tego pozwu.

Kto ponosi te koszty?

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania koszty zwraca ten, kto przegrał proces. Przez przegranie sprawy należy rozumieć przegraną zarówno z powodów merytorycznych, jak i formalnych. W trakcie procesu powód musi być przygotowany na ponoszenie bieżących kosztów związanych ze sprawą (w szczególności opłaty od pozwu). Aczkolwiek jeśli sprawę wygra, pozwany będzie musiał zwrócić mu koszty procesu.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:

58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!

Umów się na poradę w Kancelarii, wideoporadę lub poradę telefoniczną!