kto-moze-zostac-rodzicem-zastepczym

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym?

Regulacje dotyczące rodziny zastępczej zawarte są w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 42 tejże ustawy osoby, które chcą tworzyć rodzinę zastępczą:

 • muszą dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej

 • nie mogą być obecnie ani w przeszłości pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im być ograniczona ani zawieszona

 • wypełniaobowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego

 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych

 • muszą być zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co musi zostać potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego

 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Przeczytaj również: Charakter prawny obowiązku alimentacyjnego

W jakich sytuacjach jest rodzina zastępcza?

Przede wszystkim w rodzinie zastępczej dziecko pozostaje czasowo i zwykle dotyczy dzieci, których rodzice mają zawieszoną lub ograniczoną władzę rodzicielską. Dlatego że w tych przypadkach nie można adoptować dziecka. W związku z tym celem tej instytucji jest zapewnienie dziecku opieki i wychowania do czasu, gdy rodzice prawni będą mieli odpowiednie warunki do wychowywania i opieki nad swoim dzieckiem.

Rodziny zastępcze: zawodowe i niezawodowe

Wyróżniamy rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. Rodziny zastępcze niezawodowe dzielą się na spokrewnione z dzieckiem  oraz rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem. Rodziny zastępcze zawodowe to pogotowie rodzinne, pogotowie wielorodzinne oraz pogotowie specjalistyczne.

Często zdarza się tak, że funkcję rodziny zastępczej pełnią osoby, które są z dzieckiem spokrewnione np. siostra/brat czy babcia/dziadek. Mają oni pierwszeństwo przed osobami niespokrewnionymi w sytuacji, gdy o ustanowienie rodziny zastępczej wystąpi zarówno osoba spokrewniona jak i niespokrewniona.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej należy złożyć w sądzie opiekuńczym tj. w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • odpis aktu małżeństwa (w przypadku małżonków),
 • odpis aktu urodzenia dziecka obejmowanego pieczą zastępczą,
 • zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • poświadczenie zameldowania,
 • świadectwo ukończenia szkolenia dla rodzin zastępczych (w przypadku osób niespokrewnionych).

Od wniosku nie pobiera się opłaty.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii: prawnik rodzinny Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.