alvaro-serrano-hjwKMkehBco-unsplash

CZYM JEST PROKURA?

Szukasz informacji na temat tego czym jest prokura? Jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”, to poniższy wpis jest właśnie dla Ciebie, ponieważ w tym poście, Nasza Kancelaria Prawna wyjaśni czym jest prokura, jakie są jej rodzaje, czym się różni od zwykłego pełnomocnictwa, a także kiedy wygasa i czy można ją odwołać. Zatem, zapraszamy do dalszej części wpisu.

 

DEFINICJA PROKURY

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Została uregulowana w rozdziale III kodeksu cywilnego.

UWAGA! Prokury nie można przenieść na inną osobę.

 

RODZAJE PROKURY

  • Prokura samoistna – prokurent działa wówczas samoistnie i samodzielnie reprezentuje przedsiębiorstwo;

  • Prokura łączna – inaczej nazywana prokurą właściwą, charakteryzuje się tym, że konieczne jest współdziałanie wszystkich prokurentów do dokonania czynności prawnej;

  • Prokura mieszana – inaczej prokura niewłaściwa, która polega na tym, że dla dokonania czynności prawnej konieczne jest współdziałanie prokurenta z inną osobą niebędącą prokurentem (np. z członkiem zarządu, wspólnikiem);

  • Prokura oddziałowa – w przypadku tej prokuratury zakres umocowania prokurenta jest ograniczony do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

 

 

 

JAK UDZIELIĆ PROKURY I KOSZT JEJ UDZIELENIA

W myśl art. 1092 § 1 k.c. prokura musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.  

Po ustanowieniu prokury w formie pisemnej należy wpisać ją do odpowiedniego rejestru.

Przedsiębiorcy wpisani do KRS w ciągu 7 dni składają wniosek o wpis do rejestru na formularzu wraz z załącznikami KRS-ZL:

  • w spółkach jawnych, partnerskich oraz komandytowych należy złożyć załącznik KRS-Z1;

  • w spółce komandytowo-akcyjnej – KRS-Z2;

  • natomiast w spółkach z o.o. oraz akcyjnej – KRS-Z3.

Koszt zgłoszenia wynosi 350 zł od wniosku (250 za wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym).

Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej oraz mieszanej – także sposób jej wykonywania.

 

RÓŻNICE POMIĘDZY PROKURĄ A PEŁNOMOCNICTWEM

Istota prokury ma charakter analogiczny do pełnomocnictwa, ponieważ prokurent dokonuje czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy. Są jednak pewne różnice pomiędzy prokurą a zwykłym pełnomocnictwem:

  • sposób ustanowienia – udzielenie prokury wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, a w przypadku zwykłego pełnomocnictwa ta forma jest obowiązkowa gdy czynność, której dotyczy owe pełnomocnictwo ma zostać w formie szczególnej;

  • kwalifikacje prokurenta – prokurentem może być jedynie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast zwykłym pełnomocnikiem może być osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna;

  • obowiązek ujawnienia – prokurę, jak już wspomniano trzeba ujawnić w odpowiednim rejestrze w przeciwieństwie do zwykłego pełnomocnictwa.

 

ODWOŁANIE I WYGAŚNIĘCIE PROKURY

Zgodnie z art. 109⁷ k.c. prokura może być odwołana w każdym czasie, a wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Prokura wygasa także w przypadku śmierci prokurenta.

UWAGA! Przedsiębiorca powinien zgłosić udzielenie lub wygaśnięcie prokury do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii: Obsługa prawna firm Gdańsk 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment