odziedzicze-pieniadze-na-rachunku-bankowym

Prawo spadkowe jest skomplikowane i zawiłe. Dlatego warto dowiedzieć się, czy odziedziczę pieniądze z konta bankowego? Zapraszamy do poniższego artykułu oraz do pozostałych naszych wpisów o prawie spadkowym: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE oraz KTO MOŻE WNIEŚĆ WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU?

Dziedziczenie – to wejście spadkobiercy lub kilku spadkobierców (będące skutkiem zdarzenia prawnego – śmierci osoby fizycznej) w sytuację prawną spadkodawcy polegającą na nabyciu praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca.

Dział spadku – pojęcie prawne oznaczające określenie wartości majątku wchodzącego w skład spadku oraz jego podział pomiędzy poszczególnych spadkobierców

Masa spadkowa – to ogół praw i obowiązków majątkowych, jakie przysługiwały zmarłemu w chwili śmierci.

Zapis bankowy (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) – to jednostronne oświadczenie woli posiadacza rachunku, które powinno być wyrażone na piśmie.

Kiedy nie odziedziczę środków z rachunku bankowego?

Każdy z nas posiada rachunek bankowy i zgromadzone na nim środki pieniężne. Jednak nie zawsze zgromadzone środki będą należały do spadku. Możemy mieć do czynienia z kilkoma sytuacjami:

  • spadkodawca może część środków wyłączyć spod dziedziczenia przez złożenie odpowiedniej dyspozycji w banku,

  • część środków może należeć się osobie, która poniosła koszty pogrzebu, ale nie jest ani spadkobiercą, ani beneficjentem,

lub

  • posiadacz konta bankowego nie jest jedynym właścicielem zgromadzonych środków na rachunku bankowym

Zgodnie z art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny – spadkobierca bez stwierdzonego nabycia spadku nie może podjąć zdeponowanej na rachunku bankowym kwoty ani nią rozporządzać. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ bank występuje tu jako osoba trzecia, która pomimo, że nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, to właśnie spadkobierca musi udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia stwierdzeniem nabycia spadku (art. 1027 k.c.)

 

Kiedy bank wypłaci mi pieniądze?

Oznacza to, że bank wypłaci odziedziczone pieniądze z konta bankowego tylko wtedy gdy spadkobierca jest osobą legitymującą się prawomocnym stwierdzeniem nabycia spadku na swoją rzecz lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia.

A co w przypadku gdy jest kilku spadkobierców?

Wtedy samo postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku może nie wystarczyć. Czasem spadkobiercy nie będą zgodni co do podziału środków na koncie zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Wówczas potrzebne będzie prawomocne orzeczenie o dziale spadku, z którego będzie wynikać komu przypada kwota zdeponowana w banku.

A co z majątkiem dorobkowym małżonków?

Może się również zdarzyć, że spadkodawca był tylko współposiadaczem środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Albo był jego posiadaczem, ale środki nie należały do niego. Z sytuacją taką mamy do czynienia wtedy, gdy środki należą do majątku dorobkowego małżonków. Może się też zdarzyć, że na konto będą wpływały środki za pracę, które będą wchodziły do wspólności majątkowej małżonków (art. 31 § 2 pkt. 1 – ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy)

Czy odziedziczę pieniądze z konta bankowego? Dziedziczeniu podlega, w przypadku wspólnego konta bankowego, odpowiedni udział w środkach zgromadzonych na tym koncie. Jeśli posiadaczami są małżonkowie, to małżonek pozostały przy życiu ma prawo do połowy środków zgromadzonych na koncie, pozostała część wchodzi w skład masy spadkowej. Jeśli nie jesteś pewny czy dziedziczysz spadek po swoim krewnym, zapoznaj się z naszą ofertą: spadki Gdańsk i skontaktuj się.

Co daje zapis bankowy? Kiedy można go wykonać?

Można dokonać zapisu bankowego (dyspozycji wkładem na wypadek śmieci), art. 37 k.r.o – wymienia czynności dla ważności których konieczna jest zgoda współmałżonka. Nie wymienia się zapisu bankowego. Dlatego też jeden ze współmałżonków, będący posiadaczem konta może dokonać dyspozycji bez zgody drugiego, jeśli dotyczy ona połowy środków zgromadzonych na rachunku. Nie dochodzi tu do naruszenia art. 35 k.r.o. – zakazującego rozporządzania udziałami. Rozporządzenie jest skuteczne z chwilą śmierci małżonka i z tą chwilą przestaje istnieć wspólność ustawowa. Mam nadzieję, że po tym wpisie odpowiesz sobie na zadanie pytanie: Czy odziedziczę pieniądze z konta bankowego? Jeśli nadal będziesz miał/a wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment