rozwód

CZY OBCOKRAJOWCY MOGĄ UZYSKAĆ ROZWÓD W POLSCE?

Rzadkością jest sytuacja kiedy w Polsce pragną wziąć rozwód dwie osoby, z których żadna nie posiada obywatelstwa polskiego. Nie oznacza to jednak, że taka sytuacja nie ma prawa się zdarzyć. Obcokrajowcy mogą uzyskać rozwód w Polsce. Jak go uzyskać? Zapraszamy do poniższego artykułu.

Kiedy obcokrajowcy nie mogą uzyskać rozwodu w Polsce?

Nie ma możliwości, by rozwód w Polsce orzeczono w stosunku do obcokrajowców niemających miejsca zamieszkania bądź zwykłego pobytu w Polsce.

Co z obcokrajowcami, którzy mieszkali lub nadal mieszkają w Polsce?

O tym, który sąd jest właściwy miejscowo do rozstrzygania powództwa o rozwód czytamy w art. 41 kodeksu postępowania cywilnego:

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Co ważne – jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. A jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Natomiast z art. 1103 oraz art. 11031 §1 kodeksu postępowania cywilnego wynika, że sprawy rozpoznawane w procesie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Bez znaczenia pozostaje jego obywatelstwo.

Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej nie tylko wtedy, gdy jeden małżonek lub oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Należą również także wtedy, gdy:

  1. oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Reasumując

Należy zatem uznać, że prawo polskie pozwala obywatelom państw obcych na rozwód w Polsce, jeśli zostaną spełnione dodatkowe warunki.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że prawo państwa obcego, by uznać rozwód za ważny w świetle swojego prawa, może wymagać dokonania go na terenie swojej jurysdykcji.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:

58 354 10 88 lub kom. 784 576 666 oraz 661 105 677 email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!

Umów się na poradę w Kancelarii, wideoporadę lub poradę telefoniczną!