MEDIACJA

mediacja

Mediacją określamy procedurę załatwiania sporów, w sytuacji gdy strony nie mogą uregulować sporu w bezpośrednich rokowaniach, wówczas pomocne okazuje się pośrednictwo innego podmiotu, którego zadaniem jest udzielenia stronom rad i wskazówek.

Na wstępie należy zaznaczyć, że mediacja jest dobrowolna, trudno byłoby sobie wyobrazić mediację, do której strony zostały zmuszone. W takiej sytuacji jej cel nie miałby cienia szans na zrealizowanie.

UMOWNA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻONKÓW

divorce-3311829_640

W przypadku istnienia pełnej rozdzielności majątkowej w małżeństwie powstają dwa osobiste majątki małżonków. Gdy umowa została zawarta przed zawarciem małżeństwa, majątek wspólny w ogóle nie powstaje. Jeśli natomiast rozdzielność majątkową wprowadzono w czasie trwania małżeństwa, będzie potrzebne dokonanie podziału istniejącego majątku wspólnego małżonków.